Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vážení zákazníci, tento dokument, který právě čtete, jsou naše všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“). Jedná se o právní dokument, který popisuje nakupování našeho zboží, které nabízíme na našem e-shopu přístupném z webového portálu dostupného na internetové adrese www.bigboy.cz (dále je „internetový obchod“). Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží za účelem přímé spotřeby a uplatní se na ně úprava spotřebitelských smluv obsažená v § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Typickým zákazníkem e-shopu je fyzická osoba nakupující zboží pro svou vlastní potřebu nebo potřebu svých blízkých. Výjimku z tohoto pravidla představuje nákup zboží za účelem přímé spotřeby právnickou osobou (podnikatelem) a fyzickou osobou (podnikatelem), typicky sloužícího k zajištění chodu kanceláře, nákupu dárků pro své zákazníky atd. V tomto případě se úprava spotřebitelských smluv dle § 1810 občanského zákoníku neuplatní a bude se postupovat v souladu s čl. VIII. našich obchodních podmínek. Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, v tomto dokumentu vás budeme oslovovat jako „kupující“, pokud z kontextu nebude vyplývat něco jiného. Obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.6.2023.

I.

Základní informace

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. občanského zákoníku.

2. Kdo jsme?

Obchodní firma: arachis s.r.o.

IČ: 05249881

DIČ: CZ05249881

Právní sídlo: Štěrboholská 1434/102a, 10200 Praha - Hostivař

Zápis v obchodním rejstříku: u Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 260681                      

kontaktní údaje:

email: ahoj@bigboy.cz  

telefon: +420 800 737 370

web: www.bigboy.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru. Tato nabídka nepředstavuje ze strany prodávajícího návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze způsobem uvedeným v obchodních podmínkách.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a cenu doručovací služby.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ZAPLATIT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti závazné objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, přičemž zároveň s tímto potvrzením přijde kupujícímu potvrzení, že se objednávka vyřizuje. Toto potvrzení se považuje se za uzavření kupní smlouvy, a tudíž se objednávka považuje za závaznou.

 4. I přes veškerou vynaloženou snahu mohou nastat situace, že i po potvrzení objednávky prodávající zjistí, že některé zboží vzhledem k dostupnosti jeho zásob nebude schopen doručit. V takovém případě zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 5. Kupující může zrušit svou objednávku pouze do okamžiku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 6. Kupující může změnit svou objednávku pouze do okamžiku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Po uzavření kupní smlouvy může kupující rovněž změnit svou objednávku, pokud objednávka není ještě uhrazena (v případě volené platby převodem) nebo byla zvolena dobírka. Kupující může změnit svou objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Pro založení zákaznického účtu je nutné vyplnit registrační údaje. Pro úspěšné vytvoření zákaznického účtu je potřeba registraci potvrdit. Při registraci jsou od kupujícího vyžadovány některé jeho údaje, se kterými bude nakládáno pouze tak, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uloženy na webových stránkách prodávajícího www.bigboy.cz. Pokud se z jakéhokoliv důvodu kupující rozhodnete zákaznický účet zrušit, je třeba kontaktovat prodávajícího na email uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 123-8295230247/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

 • bezhotovostně platební kartou

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GooglePay

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ApplePay

 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávní zboží,

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek Zásilkovny.

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek DPD Parcel shopu

Platební metody mohou být čas od času měněny. Přehled aktuálních platebních metod bude vždy zobrazen v internetovém obchodu při dokončení objednávky.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 5. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce

 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

 1. Volbu způsobu dodání provede kupující během objednávání zboží.

 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V takovém případě prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad, kterým vyúčtuje kupujícímu tyto dodatečné výdaje se splatností jednoho týdne.

 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, a zároveň okamžikem předání zboží.

 7. Standardní doba dodání zboží prodávajícím je uvedena na webových stránkách prodávajícího www.bigboy.cz, ale v mimořádných případech se může doba dodání prodloužit až na týden.

VI.

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku

 1. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy má kupující právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupit může kupující i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující zboží převzal. Pokud by byla objednávka rozdělena do více dodávek, počítá se výše uvedená lhůta až ode dne převzetí poslední části objednávky. Takové právo odstoupit od kupní smlouvy má pouze spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Kupující coby spotřebitel ovšem nemá právo odstoupit za výše uvedených podmínek, když se jedná o:

(a) zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, tedy zboží, které se běžně označují datem použitelnosti (slovy „spotřebujte do…“ apod.) anebo konkrétními podmínkami uchovávání;

(b) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a z tohoto důvodu takové zboží nelze fakticky vrátit a znovu prodat (např. různé druhy potravin, květiny apod.);

(c) zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

S ohledem na shora uvedené zboží, pro které nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, a s ohledem na zboží, které prodávající nabízí k prodeji, si prodávající dovoluje kupujícího upozornit, že u valné většiny zboží nebude moct kupující odstoupit od kupní smlouvy.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.bigboy.cz, konkrétně zde. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen vrátit zboží úplné a nepoškozené.

 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 3. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Zároveň je potřeba kupujícího upozornit, že jakmile bude prodávajícímu vráceno zboží s poškozeným obalem a zároveň se bude jednat o zboží, pro které nelze z tohoto důvodu odstoupit od kupní smlouvy dle čl. VI odst. 1 písm. c) obchodních podmínek, bude prodávající kupujícího o tomto informovat. Z tohoto důvodu nebude možné vrátit přijaté peněžní prostředky.

 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.

Práva z vadného plnění pro spotřebitele

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodávající tak odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se u zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není dále uvedeno jinak. To neplatí pro:

(a) zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě);

(b) vadu zboží, kvůli které prodávající zboží zlevnil;

(c) vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené;

(d) vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s pokyny prodávajícího, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem;

(e) vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Právo z vadného plnění nemůže kupující uplatňovat, pokud kupující vadu způsobil sám.

 2. V rámci reklamace je kupující oprávněn žádat, aby prodávající odstranil vadu, kterou zboží má. Místo toho může kupující žádat i dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což prodávající posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 3. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přitom se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

 4. Pokud kupující zboží nepřevezmete v přiměřené době potom, co jej prodávající vyrozumí o možnosti zboží po opravě převzít, má prodávající nárok na poplatek za uskladnění, a to ve výši, která je na trhu obvyklá.

 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

(a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními;

(b) se vada projeví opakovaně;

(c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy;

nebo (d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy oprávněně, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se přiměřeně užijí ustanovení uvedená v čl. VI obchodních podmínek.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání, na emailové adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách a prostřednictvím pošty (dopis, nejlépe doporučený, na adresu sídla společnosti). V případě reklamace v rámci e-mailové komunikace nebo prostřednictvím pošty, je kupující povinen zaslat prodávajícímu rovněž fotografii vadného zboží a šarži zboží.

 2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 5. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Nákup zboží právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateli

 1. V internetovém obchodu mohou nakupovat i právnické osoby (podnikatelé) a fyzické osoby (podnikatelé), a to nejčastěji za účelem zajištění chodu kanceláře, nákupu dárků pro své zákazníky atd. Nákup zboží za účelem podnikání (např. za účelem jeho dalšího prodeje) je možný.

 2. Pro nákup zboží právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateli se neuplatní čl. 6 a čl. 7 obchodních podmínek upravující odstoupení od smlouvy a práva z vazného plnění, pokud dále není uvedeno jinak. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

Obdobně se užije čl. VII odst. 8,12obchodních podmínek.

 1. Kupující je povinen v rámci své objednávky vyplnit své fakturační údaje, zejména IČ.

IX.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající v rámci provozování e-shopu zpracovává osobní údaje kupujících. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

 2. O tom, jaké osobní údaje prodávající zpracovává, po jak dlouhou dobu, a další informace o ochraně vašich osobních údajů, se může kupující dočíst v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uloženy na webových stránkách prodávajícího www.bigboy.cz.

X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 4. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky, který je místně příslušný podle sídla prodávajícího.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2023 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše