Pravidla Soutěže Slaný karamel

Pořadatel soutěže:
arachis s.r.o.
Spisová značka C 260681 vedená u Městského soudu v Praze 
Štěrboholská 1434/102a
102 00 Praha - Hostivař
IČO: 05249881
DIČ: CZ05249881
(dále jen „pořadatel“)
 
Název soutěže: Soutěž Slaný karamel
 
Místo průběhu soutěže:  Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky: www.bigboy.cz
Organizátor soutěže: arachis s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha - Hostivař
IČO: 05249881, DIČ: CZ05249881 (dále jen „organizátor“).
Trvání soutěže: Soutěž probíhá od 18.9.2021 od 11 hodin  (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být zaslána nejpozději 20.9.2021 v 23.59.59)
Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která splňuje a akceptuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
 
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: 

Podmínkou je koupě produktu BIG BOY® SLANÝ KARAMEL @MAMADOMISHA 250G

Tipnout si kolik kusů BIG BOY® SLANÝ KARAMEL @MAMADOMISHA 250G bylo prodáno od 20.6. 2019 do 16.9.2021.

Vyplnit soutěžní lístek na webu www.bigboy.cz/soutez včetně čísla objednávky. 

Vítěz soutěže bude stanoven na základě nejbližšího tipu na soutěžní otázku, která zní: 
 
„Kolik kusů produktů BIG BOY® SLANÝ KARAMEL by @MAMADOMISHA 250G
jsme prodali od 20.6.2019 do 16.9.2021?“
 
 
Výhry a vyhlášení vítězů: 
 
1x MACBOOK 13 PRO M1
1X IPHONE 12 PRO
1X APPLE WATCH(KY) 6
 
 
Vyhlášení soutěže proběhne do 31.10.2021. 
O termínu vyhlášení budou soutěžící informováni prostřednictvím webu www.bigboy.cz a sociálních sítí.
Výherce bude stanoven na základě nejpřesnějšího tipu. V případě shodného tipu rozhoduje o vítězi vyšší počet kusů BIG BOY® SLANÝ KARAMEL @MAMADOMISHA 250G v objednávce. V případě i této shody rozhoduje dřívější datum a čas odeslání odpovědi na soutěžní otázku.
 
Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu arachis s.r.o. písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30.11.2021. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30.11.2021 společnosti arachis s.r.o. svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána, výhra propadá ve prospěch společnosti arachis s.r.o.. Výhra propadá ve prospěch společnosti arachis s.r.o. i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 
Na žádnou z výher se nevztahuje záruka (záruka se vztahuje pouze na prodanou věc); práva z vadného plnění se řeší podle právní úpravy daru. Výherce neobdrží doklad k výhře (účetní doklad jako účtenka nebo faktura se dává pouze ke kupovaným produktům)
Soutěžící bere na vědomí, že výhra v akci není předmětem kupní smlouvy a pořadateli tak nevznikají práva z odpovědnosti za vady týkající se předmětu daru. 
Soutěžící souhlasí s tím, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno a příjmení.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti arachis s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha - Hostivař
IČO: 05249881, DIČ: CZ05249881 (dále jen „pořadatel“) jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 
Další důležité podmínky soutěže:
• Každý soutěžící může soutěžit tolikrát, kolik kusů produktu BIG BOY® SLANÝ KARAMEL @MAMADOMISHA 250G objedná a uhradí, každý soutěžící (fyzická osoba) může vyhrát pouze jednu z cen a to na základě své nejlepší odpovědi.
• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu u soutěžního příspěvku.
• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.
• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).
• Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci 
• Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

• Pořadatel soutěže je oprávněn tuto soutěž bez náhrady zrušit.
 
Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost arachis s.r.o. již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.